جدول قیمت

پکیج قیمت

پکیج های متنوع همایش

١٥٠ هزار تومان

حرفه ای
 • بلیط کنفرانس
 • نهار و میان وعده
 • دسترسی آسان
 • گواهی نامه
 • کیت کنفرانس
 • و موارد دیگر

١٠٠ هزار تومان

استاندارد
 • بلیط کنفرانس
 • نهار و میان وعده
 • دسترسی آسان
 • گواهی نامه
 • کیت کنفرانس
 • و موارد دیگر

٢٠٠ هزار تومان

ویژه
 • بلیط کنفرانس
 • نهار و میان وعده
 • دسترسی آسان
 • گواهی نامه
 • کیت کنفرانس
 • و موارد دیگر

پکیج قیمت

پکیج های متنوع قیمت

١٥٠ هزار تومان

حرفه ای
 • بلیط کنفرانس
 • نهار و میان وعده
 • دسترسی آسان
 • گواهی نامه
 • کیت کنفرانس
 • و موارد دیگر

١٠٠ هزار تومان

استاندارد
 • بلیط کنفرانس
 • نهار و میان وعده
 • دسترسی آسان
 • گواهی نامه
 • کیت کنفرانس
 • و موارد دیگر

٢٠٠ هزار تومان

ویژه
 • بلیط کنفرانس
 • نهار و میان وعده
 • دسترسی آسان
 • گواهی نامه
 • کیت کنفرانس
 • و موارد دیگر