برنامه همایش

برنامه و زمان بندی همایش

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ

ساعت
عنوان برنامه
سخنرانان
محل برگزاری
٠٩:٠٠ صبح
افتتاحیه
سالن اصلی
١٠:٠٠
میان وعده
رستوران
١٢:٠٠
میزگرد پرسش و پاسخ
سالن B
١٣:٣٠
صرف نهار
رستوران
١٥:٠٠
کارگاه برنامه نویسی
سالن اصلی
ساعت
عنوان برنامه
سخنرانان
محل برگزاری
٠٩:٠٠ صبح
افتتاحیه
سالن اصلی
١٠:٠٠
کارگاه تخصصی
سالن اصلی
١٣:٣٠
صرف نهار
رستوران
١٦:٠٠
کارگاه برنامه نویسی
رستوران
ساعت
عنوان برنامه
سخنرانان
محل برگزاری
٠٩:٠٠ صبح
روز پایانی
سالن A
١٦:٠٠
اختتامیه
سالن اصلی

برنامه و زمان بندی همایش

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ

ساعت
عنوان برنامه
سخنرانان
محل برگزاری
٠٩:٠٠ صبح
افتتاحیه
سالن اصلی
١٠:٠٠
میان وعده
رستوران
١٢:٠٠
میزگرد پرسش و پاسخ
سالن B
١٣:٣٠
صرف نهار
رستوران
١٥:٠٠
کارگاه برنامه نویسی
سالن اصلی
ساعت
عنوان برنامه
سخنرانان
محل برگزاری
٠٩:٠٠ صبح
افتتاحیه
سالن اصلی
١٠:٠٠
کارگاه تخصصی
سالن اصلی
١٣:٣٠
صرف نهار
رستوران
١٦:٠٠
کارگاه برنامه نویسی
رستوران
ساعت
عنوان برنامه
سخنرانان
محل برگزاری
٠٩:٠٠ صبح
روز پایانی
سالن A
١٦:٠٠
اختتامیه
سالن اصلی

برنامه و زمان بندی همایش

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ

ساعت
عنوان برنامه
سخنرانان
محل برگزاری
٠٩:٠٠ صبح
افتتاحیه
سالن اصلی
١٠:٠٠
میان وعده
رستوران
١٢:٠٠
میزگرد پرسش و پاسخ
سالن B
١٣:٣٠
صرف نهار
رستوران
١٥:٠٠
کارگاه برنامه نویسی
سالن اصلی
ساعت
عنوان برنامه
سخنرانان
محل برگزاری
٠٩:٠٠ صبح
افتتاحیه
سالن اصلی
١٠:٠٠
کارگاه تخصصی
سالن اصلی
١٣:٣٠
صرف نهار
رستوران
١٦:٠٠
کارگاه برنامه نویسی
رستوران
ساعت
عنوان برنامه
سخنرانان
محل برگزاری
٠٩:٠٠ صبح
روز پایانی
سالن A
١٦:٠٠
اختتامیه
سالن اصلی