کمیته علمی کنفرانس

عضو هیات علمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر جواد وحیدی

دبیر کمیته علمی

اسامی اعضای کمیته علمی

دکتر علی حاجی آقا بزرگی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر سید حمید حاجی سید جوادی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
دکتر رحیم اصغری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر غلامرضا شیر مرز عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر داور دومیری گنجی عضو هیئت علمی دانشگاه‌ تخصصی فناوری‌های نوین آمل
دکتر هادی رضا زاده عضو هیئت علمی دانشگاه‌ تخصصی فناوری‌های نوین آمل
دکتر محمد علی صنیعی منفرد عضو هیئت علمی دانشکده الزهرا س
دکتر رضا سمیع زاده عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا س
دکتر مهدی علاییان عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سیده محبوبه مولوی عرب شاهی عضور هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر اکبر دهقان نژاد عضور هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سید محمدرضا موسوی میرطلائی عضور هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مرتضی گرشاسبی عضور هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمد دین محمد ایمانی عضور هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حسین دلداری استاد دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
دکتر فرید خوش الحان عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر سوده حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر علیرضا ارشدی خمسه عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر سید امیر رضا ابطحی مدیرگروه فناوری اطلاعات دانشگاه خوارزمی
دکتر شهرزاد شرافت عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
دکتر مریم منانی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
دکتر نسرین سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
دکتر پروین عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
دکتر سیده مسرت آیت عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
دکتر نسرین سهرابی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
دکتر مسعود فردوسی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر اصغر احتشامی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر علی صمیمی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر اکرم رضا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
دکتر سید مهدی جامعی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
دکتر صدیقه خوشنویس عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
دکتر راحیل حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
دکتر مانی زارعی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
دکتر رضا فقیه میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
دکتر محمد نیک روان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
دکتر محمد صبری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
دکتر وحید سادات پور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
دکتر سارا نجف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
دکتر سکینه سقائیان نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر مریم جهان بخش عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر منیره حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر مهدی خاشعی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مهدی علی اکبر نیا عمران معاون آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی آمل
دکتر محمد شریفی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد